Algemene leverings- en huurvoorwaarden


ALGEMENE LEVERINGS EN HUURVOORWAARDEN.
Algemeen:
Artikel 1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen The Decoration Factory, en een opdrachtgever ( koper of huurder ) waarop The Decoration Factory deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
Artikel 2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met The Decoration Factory, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Offertes:
Artikel 3.
De door The Decoration Factory gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. The Decoration Factory is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
Artikel 4.
De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders aangegeven.
Artikel 5.
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdrachtgever geldende prijzen, indien zich een prijsverhoging mocht voordoen, bijvoorbeeld ten gevolg van rechten en / of accijnzen fabrieksprijzen, wijziging in de valuta, enz. dan houden wij ons het recht om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.
Artikel 6.
Als The Decoration Factory een opdracht tot ontwerpen aanneemt, worden altijd de hieraan gewerkte uren in rekening gebracht tegen het op dat moment geldende uurtarief, vast gesteld door The Decoration Factory. Het minimum factuurbedrag hiervoor bedraagt € 200,-
Dit geldt ook als de door The Decoration Factory gemaakte ontwerpen niet door The Decoration Factory ten uitvoer worden gebracht.
Uitvoering:
Artikel 7.
The Decoration Factory zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Decoration Factory het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 8.
De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waar van The Decoration Factory aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Decoration Factory worden verstrekt. Bij het gebreke blijven hiervan, heeft The Decoration Factory het recht de uitvoering op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 9.
The Decoration Factory is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat The Decoration Factory is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of  onvolledige gegevens, terwijl deze onjuistheden voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 10.
The Decoration Factory is gerechtigd zekerheid te stellen om de vorm van een bank garantie of andere voor ons aanvaarbare zekerheid. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft The Decoration Factory het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving.
Artikel 11.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke  uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
Uitvoeringstermijnen:
Artikel 12.
De overeenkomst wordt aangegeven voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 13.
Geheimhouding. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle door The Decoration Factory verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van The Decoration Factory worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derde worden gebruikt. The Decoration Factory behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.
Betalingen:
The Decoration Factory heeft het recht om bij opdrachten, waarvan het in rekening te brengen bedrag meer dan € 500,- bedraagt,  voorlopige of gedeeltelijke betalingen te vorderen, van 50% tot 75% van het totaal te vorderen bedrag.
Artikel 15.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op en door The Decoration Factory aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, of à contant bij het afleveren van de goederen.
Artikel 16.
Indien opdrachtgever niet binnen een week na de vervaldag heeft betaald, wordt hij / zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Hij / zij is aan The Decoration Factory een vertragingsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van complete voldoening. De verschuldigde rente is de wettelijke vastgestelde rente, zij het nooit minder dan 7%.
Incassokosten.
Artikel 17.
Buiten het verschuldigde bedrag is The Decoration Factory gerechtigd van de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet betaling van de opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke inningskosten.
Artikel 18.
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen of in verzuim van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: over de eerste € 5.000,- 15% - over het meerdere tot  €10.000,- 10% – over het meerdere tot € 25.000,- 8% - over het meerdere tot 100.000,- 5% - over het meerdere 3%
Artikel 19.
Buitengerechtelijke inningskosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in elke geval, waarin The Decoration Factory zich voor de invordering heeft verzekerd van hulp van een derde. Zij bedragen 15% van het vorderen bedrag met een minimum van €100,-
Artikel 20.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van The Decoration Factory en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens The Decoration Factory  onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 21.
Indien The Decoration Factory het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt, is de opdrachtgever, buiten het te vorderen bedrag, en de rente en de daarop drukkende buitengerechtelijke incasso kosten, eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.
Artikel 22.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van  The Decoration Factory worden daaronder begrepen. The Decoration Factory heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die ( verdere ) nakoming verhindert, intreedt nadat The Decoration Factory haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van The Decoration Factory opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door The Decoration Factory niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien The Decoration Factory bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te  factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Eigendomsvoorwaarde.
Artikel 23.
Zolang de opdrachtgever en /  of  koper geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot uitvoering van het werk of de koop en verkoop der goederen verschuldigd aan The Decoration Factory heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en / of koper en tenzij verwerkt, tenzij onverwerkt, eigendom van The Decoration Factory.
Artikel 24.
Ingeval de opdrachtgever en / of huurder enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot het uit te voeren werk of de verkochten goederen jegens The Decoration Factory niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen ( onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn ) terug te nemen in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van The Decoration Factory tot het vergoeden van schaden, gederfde winst en interest.
Ontbinding.
Artikel 25.
Indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met The Decoration Factory gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrif wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe ingebrekestelling zal zijn vereist. The Decoration Factory zal alsdan gerechtigd zijn tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van alle kosten, schaden en interesten daardoor begrepen door The Decoration Factory.  Gederfde winst, veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever.
Artikel 26.
Op elke overeenkomst tussen The Decoration Factory en de huurder en / of opdrachtgever is het Nederlands wet van toepassing.
Artikel 27.
Geschilbeslechting. De rechter in de woonplaats van The Decoration Factory is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft The Decoration Factory het recht haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde rechter.
Huurvoorwaarden.
Artikel 28.
In geval van aankleding / verhuring is de huurder altijd aansprakelijk voor alle schade ( waaronder bedrijfschade ) welke gedurende huurtijd aan de gehuurde materialen mocht worden toegebracht. Met al dan niet de schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. The Decoration Factory adviseert de huurder zich hiervoor te verzekeren. Huurder wordt geacht het gehuurde te inspecteren op beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het aken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat huurder het gehuurde van The Decoration Factory in goede staat heeft  ontvangen en zal huurder aansprakelijk zijn voor de retournering van het gehuurde geconstateerde beschadigingen en / of defecten.
Artikel 29.
Bij verhuur van: decors, podia, attractie, zaalversieringen welke zich in, op of om de plaats van werkzaamheden bevinden, draagt huurder bij diefstal, brand, beschadiging en vermissing volledige verantwoording en hij / zij is hiertoe aansprakelijk. Schade dient binnen 8 dagen na toebrenging te worden vergoed tegen de vervangingswaarde van de goederen. Indien huurder hiermede in gebreke blijft, is The Decoration Factory gerechtigd hem / haar in en civiele procedure aan te pakken en zijn met betrekking tot de hiermee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten boven de vervangingswaarde voor rekening van de huurder.
Artikel 30.
Bij verhuur van attracties is deelname op eigen risico. The Decoration Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen en personen tijdens opbouw werkzaamheden , gedurende de uitvoering of demontage van attracties c.q. feesten. The Decoration Factory stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade door gebruik of misbruik van de gehuurde goederen.
Artikel 31.
In geval van losse verhuur ( afhalen door huurder ) dient huurder bij afgifte zich via een geldig legitimatiebewijs te legitimeren en de vooraf vastgestelde borgsom te betalen. Bij het ontstaan van een defect aan het gehuurde dient huurder zich in verbinding te stellen met The Decoration Factory, het zelf repareren is niet toegestaan.
Artikel 32.
Indien de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden door omstandigheden van wel e aard dan ook ( b.v. geen toestemming van de bevoegde instanties, weeromstandigheden ) ontslaat dit opdrachtgever / huurder niet van zijn verplichting jegens The Decoration Factory.
Artikel 33.
Wanneer de gehuurde goederen op de retourdatum niet terugbezorgd zijn, wordt voor iedere dag later alsnog huur in rekening gebracht. Indien het gehuurde materiaal c..q. goederen in verontreinigde staat retour komt worden reinigingskosten in rekening gebracht.
Artikel 34.
Het verhuurde materiaal c.q. goederen zijn het volledig en onvervreemdbare eigendom van The Decoration Factory. Huurder kan in geen geval de materialen / goederen verkopen, onderverhuren of in onderpand te geven om welke reden dan ook. Hij dient onmiddellijk The Decoration Factory ervan in kennis te stellen in geval derden rechten op het gehuurde materiaal zouden doen gelden, of beslag erop zouden willen leggen. Schade of kosten, die zouden voortkomen uit niet of tijdig informeren aan The Decoration Factory hiervoor zijn voor rekening van de huurder die hiervoor aansprakelijk is.
Artikel 35.
The Decoration Factory is ten alle tijden gemachtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te verbreken c.q. te beëindigen  indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
Artikel 36.
In geval van annulering van de huurovereenkomst door de huurder wordt 85% in rekening gebracht. Bij 14 dagen of meer voor de huurdatum bedragen de kosten 50% van de huur. Annulering dient schriftelijk, per telefax of email te geschieden.
Van deze levering / huurvoorwaarden afwijkende overeenkomsten zijn slechts van kracht voor zover zij schriftelijk door The Decoration Factory zijn bevestigd aan huurder / opdrachtgever.